ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH A DALŠÍCH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ A COOKIES

Na této stránce naleznete shrnutí, jak společnost VEROC Brands Group a.s., IČO: 09939393, se sídlem Na Poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, pracuje s osobními údaji, a hlavní zásady ochrany Vašich osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů v souladu s GDPR (viz níže) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen “ZOOÚ”).

Co je GDPR


GDPR neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů je obecný název pro nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”), které vstoupilo v platnost dne 25. května 2018 a představuje právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit práva občanů EU proti neoprávněnému nakládání s jejich údaji, včetně osobních údajů.

Kdo zpracovává vaše údaje


Správcem Vašich osobních údajů bude společnost VEROC Brands Group a.s., IČO: 09939393, se sídlem Na Poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B (dále jen “Správce”). Údaje budou Správcem zpracovávány za níže uvedených podmínek. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese: info@exaltedstore.com.

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme


Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb (například přihlášení k odběru našeho newsletteru nebo objednání zboží) nebo v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy v případě nákupu našeho zboží. Patří sem následující údaje, které nám poskytnete při registraci k některé z našich služeb:

 • e-mailová adresa
 • jméno a příjmení, datum narození (pokud nám je sdělíte při objednávce).
 • kontaktní a/nebo dodací adresa (pro doručení objednaného zboží).
 • telefonní číslo (za účelem doručení objednaného zboží nebo informování o stavu objednávky).
 • platební údaje (číslo kreditní karty) uložené pro váš účet (pouze pro nákupy v našem e-shopu).
 • platební údaje (číslo kreditní karty) uložené pro váš účet (pouze pro nákupy v našem e-shopu).

a také údaje, které shromažďujeme při používání našich webových stránek:

 • IP adresa
 • soubory cookie (v případě online služeb); za podmínek uvedených níže.
 • případně další online identifikátory (zejména příchozí webová stránka – informace o tom, ze které webové stránky na naše webové stránky přistupujete, datum a čas přístupu, údaje o vašem prohlížeči a operačním systému).

Proč zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

 • Abychom vám mohli prodat zboží a/nebo poskytnout služby, o které jste projevili zájem (umožnění objednání zboží a/nebo služeb, zpracování vaší objednávky včetně jejího případného doručení, zasílání newsletteru),
 • abychom mohli zaznamenávat smlouvy pro případné budoucí použití k obraně práv a povinností stran (ochrana právních nároků),
 • zlepšovat kvalitu našich služeb a případně přidávat nové služby, o které máte zájem,
 • k analýze a měření zájmu o naše služby a produkty,
 • abychom mohli analyzovat vaše preference a zobrazovat obsah, který vás skutečně zajímá,
 • získat výhody při organizaci našich marketingových kampaní,
 • abychom vám mohli zasílat obchodní sdělení ve formě newsletterů. V newsletterech najdete pozvánky na námi pořádané akce, informace o nových produktech nebo speciální nabídky. Nezasíláme je častěji než jednou měsíčně. Z odběru se však můžete snadno odhlásit přímo kliknutím na tlačítko “odhlásit” v newsletteru nebo nám napište na info@exaltedstore.com;
 • abychom mohli odpovědět na vaše dotazy zaslané prostřednictvím našich kontaktních formulářů.

Kdo má přístup k vašim údajům

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Spolupracujeme pouze s partnery, kteří jsou prokazatelně důvěryhodní a mohou zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. Žádný z našich partnerů nesmí používat vaše osobní údaje k jiným účelům, než jsou popsány v těchto zásadách, ani je nesmí poskytovat nikomu jinému.

Třetí strany, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jsou:

 • Osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek,
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz služby, nebo provozovatelé technologií, které používáme pro naše služby,
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webových stránek a které toto zabezpečení také pravidelně testují,
 • provozovatelé platebních bran (provozovatelé platebních karet) v případě online plateb,
 • poskytovatelé přepravních služeb, kteří vám doručují vaše objednávky,
 • provozovatelé technických řešení, která nám umožňují zobrazovat vám pouze obsah a reklamu, které jsou pro vás relevantní.

Za určitých zákonných podmínek jsme pak povinni předat některé vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů, například Policii ČR, případně jiným orgánům činným v trestním řízení, včetně specializovaných útvarů a dalších orgánů veřejné správy. V těchto případech je právním základem zpracování plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Jak dlouho vaše údaje zpracováváme a uchováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně nutnou dobu v souvislosti s jednotlivými účely zpracování. Vaše osobní údaje tedy budeme zpracovávat po dobu, po kterou budete využívat naše služby (tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi), a následně po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a k uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů, tj. do promlčení případných nároků nebo do vyřešení případných sporů, nejdéle však 10 let od ukončení smluvního vztahu (s ohledem na maximální zákonnou objektivní promlčecí dobu), pokud jiný právní předpis nevyžaduje uchovávání smluvní dokumentace po delší dobu (právním základem pro zpracování je v tomto případě oprávněný zájem správce).

Osobní údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu jako právního základu pro jejich zpracování budou archivovány po dobu 5 let, pokud svůj souhlas se zpracováním osobních údajů neodvoláte. Vaše fakturační údaje jsme ze zákona povinni uchovávat po dobu 10 let. Po uplynutí doby uchovávání správce osobní údaje vymaže.

Můžeme zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu?

Ano, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu, ale pouze pro následující účely:

 • Poskytnutí služby nebo produktu (plnění smlouvy mezi vámi a námi),
 • plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích),
 • zpracování, které je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. pro přímý marketing, pokud jste již zákazníkem; zajištění bezpečnosti našich webových stránek). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z GDPR a dalších platných a účinných zákonů. Přímým marketingem se rozumí zasílání našich newsletterů. Z jejich zasílání se však můžete kdykoli odhlásit výše uvedeným způsobem.

Z jakých právních důvodů zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat:

 • Na základě vašeho souhlasu (zejména zpracování pro účely přímého marketingu v případě, že neexistuje objednávka zboží nebo služeb),
 • na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování pro účely přímého marketingu),
 • pro plnění smlouvy uzavřené mezi námi, pokud jsou osobní údaje pro toto plnění nezbytné,
 • abychom mohli plnit naše zákonné povinnosti.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Pravidelně kontrolujeme náš systém a používáme bezpečnostní opatření, která pokud možno zabraňují neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům a která poskytují dostatečné zabezpečení s ohledem na současný stav technologií. Abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů, je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů

Svůj dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat zasláním e-mailu na adresu: info@exaltedstore.com. Odvolání souhlasu neznamená vždy povinnost správce osobní údaje vymazat, neboť odvolání souhlasu se týká konkrétního účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, a správce může osobní údaje zpracovávat i pro jiné účely, pro které využívá jiný právní důvod zpracování než souhlas subjektu údajů. Jinými slovy, v případě odvolání souhlasu je správce povinen přestat zpracovávat osobní údaje pro účely vymezené v souhlasu. Pokud byl souhlas jediným právním důvodem pro zpracování, následuje obvykle likvidace osobních údajů. Odvolání souhlasu tedy nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základě než na základě souhlasu (tj. zejména pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, právní povinnosti nebo z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Své osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, stejně jako souhlas s jejich zpracováním. Není tedy vaší povinností poskytnout nám své osobní údaje ani souhlas s jejich zpracováním. Pokud nám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů neudělíte nebo jej následně odvoláte, může se stát, že vám nebudeme moci nadále poskytovat některé naše služby nebo vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s vašimi osobními údaji máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo na opravu nebo doplnění osobních údajů;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku nebo stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požádat o přenositelnost údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů;
 • právo být v určitých případech informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být “zapomenut”) v určitých případech.
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být “zapomenut”) v určitých případech;

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že zpracování nezahrnuje automatizované rozhodování, včetně profilování, jak je uvedeno v čl.22 odst.1 a 4 GDPR.

Obchodní sdělení

Správce je na základě svého oprávněného zájmu oprávněn zasílat vám na vaši e-mailovou adresu získanou v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby obchodní sdělení s informacemi o podobném zboží, službách nebo podnikání správce, a to i v případě, že nákup nedokončíte, ale poskytnete nám svou e-mailovou adresu.

Zasílání těchto obchodních sdělení můžete bezplatně odmítnout před dokončením objednávky prostřednictvím webového rozhraní nebo také v reakci na jakékoli obchodní sdělení, které obdržíte od Správce, jak je popsáno v tomto obchodním sdělení.

Máte také možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce a osobních údajů zpracovávaných pro účely přímého marketingu.  Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Soubory cookie

Co jsou to soubory cookie a jaké typy používáme

Stejně jako všechny ostatní webové stránky používají i tyto webové stránky soubory cookie www.exaltedstore.com. Jedná se o textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení. Při každé další návštěvě této webové stránky jsou pak soubory cookie odeslány zpět na původní webovou stránku nebo na jinou webovou stránku, která je rozpozná. Jedná se například o informace o typu použitého zařízení a prohlížeče, jazykových preferencích nebo navštívených stránkách. Umožňují vám také zobrazovat reklamu na produkty, které odpovídají vašim osobním zájmům a preferencím. Soubory cookie nejsou nebezpečné, neslouží ke shromažďování citlivých osobních údajů, ale jsou důležité pro ochranu soukromí. Soubory cookie nepoužíváme k identifikaci uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Soubory cookie používáme k rozpoznání opakovaných návštěv našich webových stránek. Soubor cookie ukládá preferované místní a jazykové nastavení uživatele a náhodně přiřazený identifikátor vaší návštěvy. Informace o souborech cookie na našich stránkách shromažďujeme za účelem lepšího sledování počtu nových a opakovaných návštěvníků a pro interní analýzu navštívených stránek. Tyto informace používáme ke zlepšení navigace na našich webových stránkách a poskytovaných služeb. Další skupinu tvoří soubory cookie třetích stran (např. služba Google Analytics pro analýzu návštěvnosti konkrétní webové stránky nebo služby nebo soubory cookie provozovatelů reklamních systémů, které jsou spuštěny na našich stránkách). Tyto soubory cookie jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Rozlišujeme několik typů souborů cookie. Prvním typem jsou tzv. technické soubory cookie, které jsou nezbytné pro funkčnost webových stránek a zpravidla neobsahují vaše osobní údaje. V tomto případě správce nepotřebuje k jejich zpracování váš souhlas. Druhým typem cookies jsou cookies, které obsahují osobní údaje, nebo cookies, na jejichž základě jsou osobní údaje shromažďovány. K jejich zpracování je nutný váš souhlas. Takovými soubory cookie budou obvykle zejména marketingové soubory cookie. Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů obsažených v souborech cookie vyjádříte zaškrtnutím políčka u jednotlivých účelů, pro které jste se rozhodli nám dát souhlas s jejich zpracováním.

Soubory cookie obsahující vaše osobní údaje budou vymazány v souvislosti s vaším právem na výmaz podle GDPR nejpozději do 13 měsíců od jejich posledního použití.

Pro všechny typy souborů cookie, včetně souborů cookie, které neobsahují osobní údaje, platí informace podle těchto Zásad ochrany osobních údajů o totožnosti správce, účelu a způsobu zpracování a kategoriích třetích stran, které mohou mít k osobním údajům přístup. V případě souborů cookie, které neobsahují osobní údaje, se tyto informace použijí místo osobních údajů přímo ve vztahu k těmto souborům cookie.

Pokud si nepřejete ukládání souborů cookie, je možné jejich používání na těchto webových stránkách také zablokovat: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby. Máte možnost používání souborů cookie odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebudete moci zobrazit některé naše služby bez použití souborů cookie.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů nebo odvoláte svůj souhlas s dalším zpracováním osobních údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese info@exaltedstore.com.